top of page

PRIVACYVERKLARING AMORE FOR YOU

 

Dit privacy statement is van toepassing op elke website, applicatie, service of tool van Amore For You waar in dit privacy statement naar wordt verwezen, ongeacht op welke manier je ze opent of gebruikt, ook via mobiele apparaten.

 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te posten en de ingangsdatum van deze versie te vermelden. Wij kondigen substantiële wijzigingen in dit privacy statement aan via e-mail. Dit privacy statement is van kracht vanaf 21 januari 2019.

 

AMORE FOR YOU, gevestigd aan De Kupstraat 12 1222CJ Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website: https://www.amoreforyou.com/

Vestigingsadres: De Kupstraat 12, 1222CJ Hilversum

Bezoekadres: De Kupstraat 12, 1222CJ Hilversum

Telefoon:

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Amore For You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Bankrekeningnummer

IP – (Alleen bij bestellingen)

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via amoreforyou@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Amore For You verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Amore For You analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Amore For You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Amore For You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gegevens bij bestelling

Jouw voor- en achternaam, jouw adresgegevens, jouw telefoonnummer en jouw e-mailadres worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard in de webshop. De gegevens kunnen worden gebruikt bij een eventuele vervolgbestelling.

 

Analytische gegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website, jouw internetbrowser en apparaat type worden opgeslagen door Google Analytics. Deze worden 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Amore For You verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit zijn bedrijven die zorg dragen voor hosting van onze website en email, het goed functioneren van de website, het veilig bijhouden van klantgegevens en verwerken van betalingen die gedaan zijn voor de website van Amore For You. Amore For You blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Amore For You gebruikt alleen technische en functionele cookies, zoals cookies die ervoor zorgen dat producten in een winkelmandje blijven of dat je recent bekeken producten ziet. Daarnaast ook analytische cookies, maar alleen diegene die geen inbreuk maken op je privacy. IP-adressen zijn anoniem gemaakt op onze website en worden daarom niet opgeslagen, maar enkel zichtbaar bij bestellingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone en dat wordt bewaard voor maximaal 1 maand. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Bekijk & beheer jouw instellingen voor cookies:

  • Google Chrome

  • Firefox

  • Opera

  • Microsoft Edge

  • Internet Explorer

  • Safari

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Amore For You en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar amoreforyou@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Amore For Youwil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Amore For You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via amoreforyou@outlook.com

bottom of page