top of page

Algemene voorwaarden

 

Op alle overeenkomsten die de consument met Amore For You aangaat en op alle producten van Amore For You die de consument afneemt zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn ten alle tijden beschikbaar op de website van Amore For You en zijn voor of bij het aangaan van de overeenkomst aan de consument elektronisch ter hand gesteld.

 

Artikel 1 - Identiteit van Amore For You

Vestigings- & bezoekadres:
De Kupstraat 42
1222 CJ Hilversum

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur
Op zaterdag van 8:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: amoreforyou@outlook.com
Telefoonnummer:

KvK-nummer: 72912065
Btw-identificatienummer: NL859283781B01

Artikel 2 – Aanbod van producten
Op alle aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van Amore For You van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website van www.amoreforyou.com.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het niet van toepassing zijn van het herroeping recht, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 3 – Persoonsgegevens
Bij het aangaan van een overeenkomst is de consument verplicht om zijn of haar persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan Amore For You. De consument dient de opgegeven Persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de overeenkomst te bevestigen. De consument dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Amore For You aan de consument verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot een account op de website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. De consument is jegens eenieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Amore For You zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

 

Artikel 4 - De prijs

De in het aanbod genoemde prijzen van de aangeboden producten en/of diensten kunnen worden aangepast. Gesloten overeenkomsten worden echter voor de in de webwinkel genoemde prijs uitgevoerd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer echter niet. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten zoals aangegeven in de webshop.  

Artikel 5 – Levering van producten
Amore For You werkt voor het bezorgen van producten en/of diensten samen met externe distributeurs. De leveringsvoorwaarden zijn dan ook in aansluiting op die van deze partijen. De levering wordt gedaan aan een adres of winkel in of buiten Nederland, zoals aangegeven in je bestelling. We bieden verschillende leveringsopties, maar zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de bezorging, of niet geleverde producten als de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door omstandigheden waar wij geen controle over hebben. Wanneer je een bestelling plaatst, hou er dan rekening mee dat we niet kunnen leveren op nationale feestdagen en dat bestellingen die op zulke dagen of tijdens drukke perioden geplaatst worden er langer over kunnen doen om bezorgd te worden.  De verwachte leveringsdatum wordt bevestigd op het moment dat je de bestelling gaat afronden.  Er kunnen problemen zijn met de levering van woonproducten via bepaalde bezorgservices en op bepaalde punten. Als we je bestelling niet kunnen bezorgen met behulp van de door jou geselecteerde bezorgmethode en/of naar het door jou gekozen bezorgadres, nemen we contact met je op om alternatieve opties aan te bieden.

Artikel 6 – Bezorgkosten
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro’s, inclusief btw, kaartje en exclusief € 6.95 bezorgkosten per adres in Nederland en € 9,95 voor andere landen in de E.U. Voor alle andere continenten hanteren wij verzendkosten van € 19,95.

Artikel 7 – Bestellen bij Amore For You
Amore For You streeft er naar uw bestellinggegevens (gedeeltelijk) geautomatiseerd te verwerken en neemt in principe deze gegevens ongewijzigd over. Amore For You kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorg gegevens en of tekstkaarten zoals opgegeven door de consument. Mocht u Amore For You verzoeken tot handmatige aanpassing van een bestelling dan neemt Amore For You geen verantwoordelijkheid voor deze aanpassingen. Dergelijke verzoeken tot aanpassing kunnen als uitgevoerd worden beschouwd nadat Amore For You u hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 8 – Overeenkomst tussen consument en Amore For You
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat u voor de order en betaling akkoord heeft gegeven en/of wanneer Amore For You een (elektronisch) akkoord heeft ontvangen. Amore For You behoudt zich het recht voor een bestelling (tijdelijk) niet uit te voeren totdat betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 9 – Betaling

U bent tot betaling gehouden nadat u een bestelling heeft gedaan bij Amore For You Betaling dient per ommegaande plaats te vinden, behalve wanneer wordt besteld op factuurbasis. Laatstgenoemde betaalmethode is alleen mogelijk voor bedrijven met geldig KVK nummer die een goedkeuring hebben ontvangen. De betalingstermijn van bestellingen die zijn gedaan op factuurbasis is binnen 14 dagen. Indien de betaling niet per ommegaande wordt voldaan en of wanneer de factuur na de vervaldatum niet of niet geheel op onze betreffende bankrekening is bijgeschreven, heeft dit de volgende gevolgen; de klant ontvangt een (elektronische) herinnering waarin een laatste gelegenheid wordt aangeboden de rekening te voldoen. Indien Amore For You genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten ten laste van de klant.

Indien de consument/afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument/afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, c.q. heeft voldaan, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

 

Artikel 10 – Leveringsproces en retournering

Amore For You streeft ernaar de bestelling goed te kunnen bezorgen. Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Voor het hoofdproduct, bloemen en planten is retourneren niet mogelijk omdat deze aan bederf onderhevig zijn.

 

Artikel 11 – Feestdagen

Geen orderverwerking op zaterdag, zon- en/of feestdagen; uw bestellingen worden pas de eerstvolgende werkdag verwerkt. Houdt hiermee rekening. Indien u toch bestellingen doorgeeft op een zaterdag, zon- en/of feestdag, dan verwerkt Amore For You deze bestelling op de eerstvolgende werkdag.

 

Artikel 12 – Levering bij bedrijven/ stichtingen etc.

Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen.

 

Artikel 13 – Garantie en aansprakelijkheid

Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt Amore For You er zorg voor dat een nieuw product u zo spoedig mogelijk wordt geleverd, mits u dit bij ontvangst van het product heeft gemeld, het gebrek heeft gespecificeerd en op de pakbon heeft aangetekend. Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.

 

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Amore For You u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon, fax en/of email, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Amore For You de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt Amore For You u het betaalde bedrag terug. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: a) belemmerende maatregelen van overheidswege; b) geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; c) rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; d) geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken.

 

Omdat bloemen een versproduct zijn, kan Amore For You geen afkoelingsperiode bieden waarin u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kunt ontbinden na ontvangst van het betreffende boeket en/of aanverwante (vers-) product. De boeketten kunnen enigszins afwijken van de foto’s omdat er over het jaar genomen andere bloemen in verwerkt worden.
Voor het hoofdproduct bloemen en planten is retourneren niet mogelijk omdat deze aan bederf onderhevig zijn.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Amore For You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Amore For You kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Amore For You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.

 

Artikel 15 – Kortingen

Kortingen gelden niet voor de bezorgkosten en of in combinatie met andere aanbiedingen.

 

Artikel 16 – Nederlands recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te Leiden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.

Artikel 17 - Klachtenregeling

Uiteraard besteden wij de grootst mogelijk zorg aan jouw bestelling. Iedere klacht vinden wij er dus één teveel. Je kunt jouw klacht kenbaar maken door een bericht te sturen naar amoreforyou@outlook.com. Flowerboxen kunnen niet geretourneerd worden omdat deze aan bederf onderhevig zijn. Klachtenafhandeling met betrekking tot het geleverde product vindt plaats wanneer er binnen twee dagen na ontvangst contact met ons opgenomen wordt. We ontvangen graag uw verhaal, toegelicht met foto’s via de mail. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons over de afhandeling van jouw klacht.

bottom of page